Aktualności

CZWARTEK, 13/01/2022

Odbyła się siedemnasta Rada Budowy.

W dniu 13.01.2022 roku odbyła się online siedemnasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

  • sporządzał dokumentację, celem prowadzenia prac w okresie zimowym;
  • zabezpieczał i oczyszczał plac budowy;
  • serwisował maszyny;
  • kontynuował roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych;
  • wykonywał odwodnienie placu budowy;
  • prowadził nadzór saperski, archeologiczny oraz środowiskowy;
  • wykonywał wycinki w zakresie uzyskanych decyzji;
  • usunął karpiny po wycince;
  • prowadził prace branżowe związane z przebudową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 13.01.2022 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

ŚRODA, 01/12/2021

Roboty przygotowawcze.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca przystąpił do prac geodezyjnych oraz kontroli terenu pod kątem saperskim, archeologicznym i przyrodniczym. Zostało przygotowane zaplecze budowy oraz część dróg technologicznych. Wykonano część robót przygotowawczych, takich jak wycinka drzew i krzewów, odwodnienie terenu budowy oraz rozpoczęto usuwanie humusu. Przystąpiono do odmulenia cieku „Jędrzejówka”.

WTOREK, 16/11/2021

Teren budowy przekazany.

Teren budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego został formalnie przekazany Wykonawcy inwestycji w dniu 16 listopada br. To otwiera drogę do przygotowania terenu, a następnie do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych.

Inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9 realizowana jest od ubiegłego roku w systemie Projektuj i Buduj. Zgodnie z harmonogramem Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  złożył w maju br. wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzyskał decyzję we wrześniu, a w ub. miesiącu stała się ona ostateczna.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca może rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza i dróg technologicznych, wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale Wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia odhumusowania terenu jeszcze przed sezonem zimowym.

PIĄTEK, 05/11/2021

Odbyła się piętnasta Rada Budowy.

W dniu 05.11.2021 roku odbyła się online piętnasta Rada Budowy.

 Wykonawca poinformował, iż:

 • kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;
 • trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 05.11.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 01/10/2021

Odbyła się czternasta Rada Budowy.

 W dniu 01.10.2021 roku odbyła się online czternasta Rada Budowy.

Inspektor Nadzoru Koordynator poinformował, iż w związku z wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca kontynuuje prace związane z projektem wykonawczym oraz jest w trakcie organizowania zaplecza budowy.                                         Prace postępują zgodnie z harmonogramem robót projektowych.

Na dzień 01.10.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 10/09/2021

W dniu 10.09.2021 roku została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzja nr 6/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej Nr 9, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

WTOREK, 07/09/2021

Odbyła się trzynasta Rada Budowy.

 W dniu 07.09.2021 roku odbyła się online trzynasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – brał czynny udział w postępowaniu o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej;

– kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;

– trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 13/08/2021

Odbyła się dwunasta Rada Budowy.

W dniu 13.08.2021 roku odbyła się online dwunasta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • brał czynny udział w postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 • przedłożył do weryfikacji analizę faunistyczną;
 • kontynuował prace nad projektem wykonawczym.

Na dzień 13.08.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie całego kontraktu wynosi 6,93 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 09/07/2021

Odbyła się jedenasta Rada Budowy.

W dniu 09.07.2021 roku odbyła się online jedenasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – dostarczył do Urzędu Wojewódzkiego materiały w sprawie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

 – zostały rozpoczęte prace nad projektami wykonawczymi.

Na dzień 09.07.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Konsultant potwierdził, że ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Wykonawca będzie kontynuował prace projektowe zgodnie z harmonogramem.


PIĄTEK, 11/06/2021

Odbyła się dziesiąta Rada Budowy.

W dniu 11.06.2021 roku odbyła się online dziesiąta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu; 
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym Projekt Budowlany;
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym wniosek o wydanie decyzji ZRID;
 • został złożony wniosek o ZRID do Wojewody Świętokrzyskiego.

Konsultant potwierdził, że wszystkie ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z Umową.

piątek, 07/05/2021

Odbyła się dziewiąta Rada Budowy.

W dniu 07.05.2021 roku odbyła się online dziewiąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Wykonawca poinformował, iż wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wraz z dokumentacją jest gotowy do złożenia do Urzędu Wojewódzkiego. Tuż po Radzie Budowy Wykonawca przekaże niezbędne materiały do Urzędu Wojewódzkiego.

Nadzór Inwestorski poinformował, iż pierwszy kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założonym harmonogramem robót i na dzień 07.05.2021 roku nie ma zagrożenia realizacji kontraktu z terminem umownym. 

 


PIĄTEK, 02/04/2021

Odbyła się ósma Rada Budowy.

W dniu 02.04.2021 roku odbyła się online ósma Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • w związku ze złożonym operatem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wykonawca bierze czynny udział związany z projektem podziału nieruchomości; weryfikacja prowadzona jest dwuetapowo:
  1. weryfikacja treści technicznej na mapie do celów projektowych została zakończona;
  2. trwa weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami;
 • został opracowany i złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po korektach, uwzględniających audyt BRD;
 • uzgadniał z Konsultantem i Zamawiającym projekt budowlany;
 • uzgadniał projekt budowlany z gestorami sieci;
 • zostały pozyskane opinie materiałów do wniosku o ZRID.
 • odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie odbioru projektu budowlanego. Trwa procedowanie odbioru projektu budowlanego.

Na dzień 02.04.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,61 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 05/03/2021

Odbyła się siódma Rada Budowy.

W dniu 05.03.2021 roku odbyła się online siódma Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,36 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej .

Wykonawca poinformował, iż:

 • został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który został przesłany do Zamawiającego;
 • został złożony do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim operat geodezyjny zawierający projekt podziału nieruchomości;
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu;
 • trwa uzgadnianie z Konsultantem Projektu Budowlanego;
 • trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego z gestorami sieci – uzgodnienia branżowe;
 • pozyskiwał opinie do wniosku ZRID.

Konsultant potwierdził, że elementy dokumentacji projektowej, które przedstawił Projektant zostały wykonane. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 05/02/2021

Odbyła się szósta Rada Budowy.

W dniu 05.02.2021 roku odbyła się online szósta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy, w tym:

 • uzgodnione zostały z Zamawiającym i Konsultantem Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego;
 • został opracowany i przekazany do Zamawiającego oraz Konsultanta Projekt geotechniczny;
 • Wykonawca uzyskał protokół z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia teren
 • kontynuacja prac terenowych związanych z inwentaryzacją przyrodnicz
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii.
 • został złożony do uzgodnienia Zamawiającemu i Konsultantowi w wersji elektronicznej Projekt Budowlany z informacją, że uzgodnienia branżowe są w trakcie procedowania.

Na dzień 05.02.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 08/01/2021

Odbyła się piąta Rada Budowy.

W dniu 08.01.2021 roku odbyła się online piąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Zaawansowanie finansowe na podstawie wystawionego Protokołu odbioru robót częściowych wynosi 2 199 370,24 zł brutto.

Wykonawca poinformował, iż:

 • zakończono prace i przekazano opinię geotechniczną wraz z badaniami warunków gruntowych do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego;
 • Prace terenowe – zakończono inwentaryzację przyrodniczą i trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko
 • Pozyskano wszystkie opinie od zainteresowanych organów w sprawie projektu Stałej Organizacji Ruchu. Niebawem będzie złożony do Zamawiającego wniosek o jego zatwierdzenie;
 • W trakcie opracowywania jest Projekt Budowlany i materiały do opinii ZRID.

Na dzień 08.01.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
Ponadto omówiono sprawy związanie z przebiegiem linii rozgraniczających, korektą raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, punktem referencyjnym 0,0 na obiekcie w miejscu dylatacji przy węźle Brezelia.

PIĄTEK, 04/12/2020

Odbyła się czwarta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 • kontynuował prace związane z opracowywaniem opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego, prace terenowe zostały zakończone;
 • został złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną;
 • opracowano i przekazano do Zamawiającego i Konsultanta materiały do audytu BRD
 • uzgodnił projekt stałej organizacji ruchu z Zamawiającym i Konsultantem oraz wysłał go do opiniowania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędu Gminy w Bodzechowie oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 06/11/2020
Odbyła się trzecia Rada Budowy.

W dniu 06.11.2020 roku odbyła się online trzecia Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • pod koniec października uzyskał klauzulę do Mapy do Celów Projektowych;
 • opracowano operat wodnoprawny – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski.

Na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umowny.
Ponadto omówiono sprawy związanie z liniami rozgraniczającymi w rejonie węzła Brezelia.

Zaproponowano, aby stacja pogodowa, która zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym powinna znajdować się przy obiekcie M1.

czwartek, 08/10/2020

Odbyła się druga Rada Budowy.

W dniu 08.10.2020 roku odbyła się druga Rada Budowy w formie wideokonferencji, z uwagi na obostrzenia związane panującą epidemią COVID-19.  Wykonawca poinformował, że w przyszłym tygodniu z Ośrodka Geodezji otrzyma opatrzoną klauzulą Mapę do celów projektowych. W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

Opis prac projektowych:

 • trwa weryfikacja operatu geodezyjnego technicznego przez PODGiK;
 • opracowano operat wodnoprawny  w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • trwają prace geologiczne. Zgodnie z harmonogramem przewidziane były do 09.10.2020 r.
czwartek, 10/09/2020
Odbyła się pierwsza Rada Budowy.

W dniu 10.09.2020 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy w biurze Konsultanta  Nadzoru Inwestorskiego w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1 pokój 209.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych związanych z geodezyjnymi pracami terenowymi i aktualizacją mapy do celów projektowych, która w najbliższym czasie powinna zostać oklauzulowana. Ponadto Wykonawca wystąpił o warunki przebudowy sieci do gestorów oraz opracowano mapę terenu.

poniedziałek, 01/09/2020

Otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego.

W dniu 01/09/2020 otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego pod adresem:

ul. Hauke Bosaka 1 (II piętro)
25-217 Kielce

Biuro jest czynne ponpt. w godzinach 8:0016:00.