Aktualności

PIĄTEK, 15/07/2022

Pierwsza wizyta studyjna

Pierwsza wizyta studyjna dla przedstawicieli mediów została zorganizowana 15 lipca 2022 r. Dziennikarze zostali zapoznani z etapami robót, ich zaawansowaniem, odwiedzili również plac budowy. O postępach prac i zastosowanych technologiach opowiadali przedstawiciele Inwestora – GDDKiA Oddziału w Kielcach, Wykonawcy – firmy Fabe Polska oraz Nadzoru Inwestycji – firmy Prosta Projekt.Podczas wizyty omówiono wykonane dotychczas roboty, takie jak:
-wycinka drzew i krzewów, karczowanie;
 -odhumusowanie całego odcinka obwodnicy;
-nasypy na nowo projektowanej trasie rondo przy węźle Brezelia;
 -wykopy;
 -przezbrojenie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej przy węźle Brezelia, drodze powiatowej i przy DK9.Uczestnicy wizyty zostali zapoznani z rozwiązaniami, w ramach których wykonano:
 -platformy robocze pod dreny pionowe VD oraz pale przemieszczeniowe i kolumny pod obiekty;
 -dreny pionowe VD o głębokości od 6m do 11m;
 -pale przemieszczeniowe o średnicy 360mm i 400mm na głębokość od 6m do 8m;
 -CMC kolumny betonowe;
 -materace transmisyjne wzmocnione prętami kompozytowymi.Wykonawca aktualnie realizuje:
 -roboty ziemne wykopy oraz nasypy;
 -rozbiórkę istniejącej łącznicy węzeł Brezelia;
 -nasypy przeciążeniowe, w celu uzyskania konsolidacji gruntów, które zalegają w podłożu (równolegle prowadzony jest monitoring osiadania podłoża pod nasypami przeciążeniowymi);
 -roboty palowe w miejscu obiektów mostowych.W najbliższym czasie kontynuowane będą roboty ziemne i prace związane z budową obiektów mostowych.
 Do końca roku wykonawca  planuje wykonanie ronda przy węźle Brezelia wraz z zakończeniem robót ziemnych oraz częściowym wykonaniem konstrukcji drogowych.
 Wykonanie tych konstrukcji planowane jest w przyszłym roku.Szczególne zainteresowanie wzbudziło przedstawione przez wykonawcę rozwiązanie oparte na wykonaniu drenów pionowych. To metoda przyczyniająca się do szybszego odprowadzenia wody z podłoża gruntowego, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie kolejnych robót budowlanych. Z uwagi na zmienny rodzaj gruntu występujący na obszarze tej inwestycji, zastosowano także technologię wzmocnienia podłoża przemieszczeniowymi kolumnami betonowymi z głowicą kruszywową.

 

PONIEDZIAŁEK, 20/06/2022

Roboty ziemne – wykopy i nasypy.

Obecnie na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego wykonywane są m.in.:
– roboty ziemne
wykopy, w tym skarpowanie, plantowanie, kopanie rowów odwadniających w km od 0+900 do km 1+350;
wykopy w km od 1+700 do km 2+250;
nasypy podstawowe z gruntu stabilizowanego spoiwem w km 0+735 do km 900 oraz w km od 1+471 do km 1+700;
nasyp przeciążeniowy – trasa główna od km 0+050 do km 188, od km 220 do km 680 oraz łącznica DW 755 w km 0+000 do 0+110;
podłoże pod konstrukcję, przygotowanie do stabilizacji odcinek od km 0+900 do km 1+350.
– roboty branżowe
zabezpieczenie i przekładki sieci energetycznej w rejonie ronda przy DK9.

PIĄTEK, 20/05/2022

Planowane zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową węzła „Brezelia”.

Przebudowa węzła Brezelia w Ostrowcu Świętokrzyskim to kolejny etap realizacji obwodnicy miasta w ciągi drogi krajowej nr 9. W przyszłym tygodniu planowane są zmiany organizacji ruchu na węźle, który zostanie przebudowany i dostosowany do włączenia nowej drogi.

Od 25 maja 2022 (środa) planowane jest zamknięcie łącznicy  węzła Brezelia komunikującej drogę wojewódzką nr 755 (ul. Zygmuntówka) z ul. Jana Piwnika „Ponurego”. Ruch na wprost drogą wojewódzką nr 755 pod wiaduktem węzła odbywał się będzie jak dotychczas, w obu kierunkach z możliwymi przewężeniami i ograniczeniami prędkości. Zamknięte zostaną wjazdy na węzeł (wiadukt) od ulicy Zygmuntówka (od DW755) i od ulicy Jana Piwnika „Ponurego”. Oznakowany objazd poprowadzony zostanie od ulicy Samsonowicza i Jana Piwnika, Aleją 25-lecia Wolności, Aleją 3-go Maja (DK9) ulicą Sandomierską (DK9) i ulicą Zygmuntówka. Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w IV kwartale br.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest systemie projektuj i buduj. Roboty budowlane rozpoczęły się w ub. roku. Po odhumusowaniu terenu, odwodnieniu, zagęszczeniu i wzmocnienia podłoża gruntowego, w maju br. wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót ziemnych czyli wykonywania nasypów i wykopów.

PONIEDZIAŁEK, 04/05/2022

Ruszyły roboty ziemne.

Rozpoczęły się roboty ziemne związane z wykopem i wykonywaniem warstw nasypów trasy głównej. Warstwy nasypu stabilizowane są spoiwem hydraulicznym. Wykonawca rozpoczął wykonanie kanalizacji deszczowej w km 2+500. W związku z tymi pracami wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na DK9 (ul. Opatowska przy skrzyżowaniu z ul. Wąwozy). Na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlne.

Kontynuowane są prace geodezyjne oraz kontrola terenu pod kątem saperskim, archeologicznym i przyrodniczym. Wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem skarpy rowu drogi wojewódzkiej nr 755. W dalszym ciągu trwają prace związane układaniem prętów kompozytowych GRP oraz warstw materaca transmisyjnego dla wzmocnienia i odwodnienia podłoża gruntowego.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.

PIĄTEK, 04/03/2022

Podsumowanie wykonanych robót na dziewiętnastej Radzie Budowy.

W dniu 04.03.2022 roku odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy online.

 Wykonawca poinformował, że:

 • zostały wykonane platformy robocze pod dreny VD przy obiektach na odcinku od km 0+075 do km 0+810. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonywaniem drenów na odcinku od 0+075 do km 0+180;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 9 (ruch wahadłowy), dzięki której udało się dokonać wycinki drzew zlokalizowanych w tym rejonie;
 • rozpoczęły się roboty rozbiórkowe w rejonie drogi krajowej nr 9;
 • odtworzono nawierzchnię z kruszywa;
 • wykonany został odcinek próbny ze spoiwa stabilizowanego hydraulicznie;
 • rozpoczęły się przygotowania do wykonywania platformy roboczej pod pale przy obiektach M2 oraz W1;
 • wykonano platformę roboczą pod obiekt P2 oraz przygotowano pierwszą warstwę pod wzmocnienie powierzchniowe z prętów GRP.

Nie ma aktualnie zagrożenia polegającego na niezrealizowaniu kontraktu zgodnie z terminem umownym.

czwartek, 03/03/2022

Technologie wzmocnienia podłoża gruntowego.

Wykonawca kontynuuje prace związane z odhumusowaniem terenu w śladzie dróg dojazdowych i technologicznych. Została wykonana platforma robocza dla części odcinków, na których w celu wzmocnienia podłoża pod nasypami stosowana jest technologia drenów pionowych. Rozpoczęte zostały prace związane z wykonywaniem drenów pionowych w lokalizacji węzła „Brezelia”. Prowadzone są również roboty przygotowawcze, przed przystąpieniem do wykonywania wzmocnienia podłoża pod obiektami metodą betonowych pali przemieszczeniowych na obiektach P1, P2, MD-1, MD-2, M-1, MD-3, M-2 i W-1 polegające na odhumusowaniu, wykonaniu wykopów i przygotowaniu odpowiednich platform roboczych dla ciężkiego sprzętu. Wykonawca wykonał część robót branżowych takich jak sieci wodociągowe i sieci gazowe. Prace na budowie wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót.

ŚRODA, 02/02/2022

Prace w branży wodociągowej.

W dniu 02.02.2022 roku odbyła się online osiemnasta Rada Budowy, podczas której podsumowano roboty wykonane w styczniu br.  Ich zakres był uzależniony od warunków pogodowych.

 Wykonawca poinformował, że:

 • przygotowywał drogi technologiczne, zaplecze budowy i place pod magazynowanie materiałów;
 • Wykonał odhumusowanie w km 0+700.
 • Prowadzono prace branży wodociągowej, został wykonany wodociąg przy węźle „Brezelia” wraz z kanałem sanitarnym ciśnieniowym;
 • Został wykonany wodociąg przy drodze powiatowej oraz drodze krajowej nr 9.

Na dzień 02.02.2022 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

CZWARTEK, 13/01/2022

Odbyła się siedemnasta Rada Budowy.

W dniu 13.01.2022 roku odbyła się online siedemnasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

  • sporządzał dokumentację, celem prowadzenia prac w okresie zimowym;
  • zabezpieczał i oczyszczał plac budowy;
  • serwisował maszyny;
  • kontynuował roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych;
  • wykonywał odwodnienie placu budowy;
  • prowadził nadzór saperski, archeologiczny oraz środowiskowy;
  • wykonywał wycinki w zakresie uzyskanych decyzji;
  • usunął karpiny po wycince;
  • prowadził prace branżowe związane z przebudową wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 13.01.2022 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

ŚRODA, 01/12/2021

Roboty przygotowawcze.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca przystąpił do prac geodezyjnych oraz kontroli terenu pod kątem saperskim, archeologicznym i przyrodniczym. Zostało przygotowane zaplecze budowy oraz część dróg technologicznych. Wykonano część robót przygotowawczych, takich jak wycinka drzew i krzewów, odwodnienie terenu budowy oraz rozpoczęto usuwanie humusu. Przystąpiono do odmulenia cieku „Jędrzejówka”.

WTOREK, 16/11/2021

Teren budowy przekazany.

Teren budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego został formalnie przekazany Wykonawcy inwestycji w dniu 16 listopada br. To otwiera drogę do przygotowania terenu, a następnie do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych.

Inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9 realizowana jest od ubiegłego roku w systemie Projektuj i Buduj. Zgodnie z harmonogramem Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  złożył w maju br. wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzyskał decyzję we wrześniu, a w ub. miesiącu stała się ona ostateczna.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca może rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza i dróg technologicznych, wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale Wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia odhumusowania terenu jeszcze przed sezonem zimowym.

PIĄTEK, 05/11/2021

Odbyła się piętnasta Rada Budowy.

W dniu 05.11.2021 roku odbyła się online piętnasta Rada Budowy.

 Wykonawca poinformował, iż:

 • kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;
 • trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dzień 05.11.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 01/10/2021

Odbyła się czternasta Rada Budowy.

W dniu 01.10.2021 roku odbyła się online czternasta Rada Budowy.

Inspektor Nadzoru Koordynator poinformował, iż w związku z wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca kontynuuje prace związane z projektem wykonawczym oraz jest w trakcie organizowania zaplecza budowy.                                         Prace postępują zgodnie z harmonogramem robót projektowych.

Na dzień 01.10.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 10/09/2021

W dniu 10.09.2021 roku została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Decyzja nr 6/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej Nr 9, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

WTOREK, 07/09/2021

Odbyła się trzynasta Rada Budowy.

 W dniu 07.09.2021 roku odbyła się online trzynasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – brał czynny udział w postępowaniu o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej;

– kontynuował prace związane z projektem wykonawczym;

– trwają prace związane z organizacją zaplecza budowy.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 13/08/2021

Odbyła się dwunasta Rada Budowy.

W dniu 13.08.2021 roku odbyła się online dwunasta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • brał czynny udział w postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 • przedłożył do weryfikacji analizę faunistyczną;
 • kontynuował prace nad projektem wykonawczym.

Na dzień 13.08.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie całego kontraktu wynosi 6,93 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 09/07/2021

Odbyła się jedenasta Rada Budowy.

W dniu 09.07.2021 roku odbyła się online jedenasta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 – dostarczył do Urzędu Wojewódzkiego materiały w sprawie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

 – zostały rozpoczęte prace nad projektami wykonawczymi.

Na dzień 09.07.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Konsultant potwierdził, że ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Wykonawca będzie kontynuował prace projektowe zgodnie z harmonogramem.


PIĄTEK, 11/06/2021

Odbyła się dziesiąta Rada Budowy.

W dniu 11.06.2021 roku odbyła się online dziesiąta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu; 
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym Projekt Budowlany;
 • uzgodniony został z Konsultantem i Zamawiającym wniosek o wydanie decyzji ZRID;
 • został złożony wniosek o ZRID do Wojewody Świętokrzyskiego.

Konsultant potwierdził, że wszystkie ustalenia, które zostały poczynione z dokumentacją projektową, spełniają wszystkie dotychczasowe postanowienia. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z Umową.

piątek, 07/05/2021

Odbyła się dziewiąta Rada Budowy.

W dniu 07.05.2021 roku odbyła się online dziewiąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Wykonawca poinformował, iż wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wraz z dokumentacją jest gotowy do złożenia do Urzędu Wojewódzkiego. Tuż po Radzie Budowy Wykonawca przekaże niezbędne materiały do Urzędu Wojewódzkiego.

Nadzór Inwestorski poinformował, iż pierwszy kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założonym harmonogramem robót i na dzień 07.05.2021 roku nie ma zagrożenia realizacji kontraktu z terminem umownym. 

 


PIĄTEK, 02/04/2021

Odbyła się ósma Rada Budowy.

W dniu 02.04.2021 roku odbyła się online ósma Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że:

 • w związku ze złożonym operatem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wykonawca bierze czynny udział związany z projektem podziału nieruchomości; weryfikacja prowadzona jest dwuetapowo:
  1. weryfikacja treści technicznej na mapie do celów projektowych została zakończona;
  2. trwa weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami;
 • został opracowany i złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po korektach, uwzględniających audyt BRD;
 • uzgadniał z Konsultantem i Zamawiającym projekt budowlany;
 • uzgadniał projekt budowlany z gestorami sieci;
 • zostały pozyskane opinie materiałów do wniosku o ZRID.
 • odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie odbioru projektu budowlanego. Trwa procedowanie odbioru projektu budowlanego.

Na dzień 02.04.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,61 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej.

piątek, 05/03/2021

Odbyła się siódma Rada Budowy.

W dniu 05.03.2021 roku odbyła się online siódma Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Ogólne zaawansowanie kontraktu wynosi 5,36 % w stosunku do prognozy wartości ostatecznej .

Wykonawca poinformował, iż:

 • został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który został przesłany do Zamawiającego;
 • został złożony do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim operat geodezyjny zawierający projekt podziału nieruchomości;
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu;
 • trwa uzgadnianie z Konsultantem Projektu Budowlanego;
 • trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego z gestorami sieci – uzgodnienia branżowe;
 • pozyskiwał opinie do wniosku ZRID.

Konsultant potwierdził, że elementy dokumentacji projektowej, które przedstawił Projektant zostały wykonane. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W opinii Konsultanta na dziś, brak jest zagrożenia realizacji Kontraktu zgodnie z terminem umownym.

PIĄTEK, 05/02/2021

Odbyła się szósta Rada Budowy.

W dniu 05.02.2021 roku odbyła się online szósta Rada Budowy.

 Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych w stosunku do harmonogramu Wykonawcy, w tym:

 • uzgodnione zostały z Zamawiającym i Konsultantem Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego;
 • został opracowany i przekazany do Zamawiającego oraz Konsultanta Projekt geotechniczny;
 • Wykonawca uzyskał protokół z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia teren
 • kontynuacja prac terenowych związanych z inwentaryzacją przyrodnicz
 • został złożony do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii.
 • został złożony do uzgodnienia Zamawiającemu i Konsultantowi w wersji elektronicznej Projekt Budowlany z informacją, że uzgodnienia branżowe są w trakcie procedowania.

Na dzień 05.02.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 08/01/2021

Odbyła się piąta Rada Budowy.

W dniu 08.01.2021 roku odbyła się online piąta Rada Budowy.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych. Zespół Nadzoru potwierdził, iż prace projektowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Zaawansowanie finansowe na podstawie wystawionego Protokołu odbioru robót częściowych wynosi 2 199 370,24 zł brutto.

Wykonawca poinformował, iż:

 • zakończono prace i przekazano opinię geotechniczną wraz z badaniami warunków gruntowych do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego;
 • Prace terenowe – zakończono inwentaryzację przyrodniczą i trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko
 • Pozyskano wszystkie opinie od zainteresowanych organów w sprawie projektu Stałej Organizacji Ruchu. Niebawem będzie złożony do Zamawiającego wniosek o jego zatwierdzenie;
 • W trakcie opracowywania jest Projekt Budowlany i materiały do opinii ZRID.

Na dzień 08.01.2021 roku brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
Ponadto omówiono sprawy związanie z przebiegiem linii rozgraniczających, korektą raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, punktem referencyjnym 0,0 na obiekcie w miejscu dylatacji przy węźle Brezelia.

PIĄTEK, 04/12/2020

Odbyła się czwarta Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, że:

 • kontynuował prace związane z opracowywaniem opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego, prace terenowe zostały zakończone;
 • został złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną;
 • opracowano i przekazano do Zamawiającego i Konsultanta materiały do audytu BRD
 • uzgodnił projekt stałej organizacji ruchu z Zamawiającym i Konsultantem oraz wysłał go do opiniowania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędu Gminy w Bodzechowie oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

piątek, 06/11/2020
Odbyła się trzecia Rada Budowy.

W dniu 06.11.2020 roku odbyła się online trzecia Rada Budowy.

Wykonawca poinformował, iż:

 • pod koniec października uzyskał klauzulę do Mapy do Celów Projektowych;
 • opracowano operat wodnoprawny – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski.

Na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umowny.
Ponadto omówiono sprawy związanie z liniami rozgraniczającymi w rejonie węzła Brezelia.

Zaproponowano, aby stacja pogodowa, która zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym powinna znajdować się przy obiekcie M1.

czwartek, 08/10/2020

Odbyła się druga Rada Budowy.

W dniu 08.10.2020 roku odbyła się druga Rada Budowy w formie wideokonferencji, z uwagi na obostrzenia związane panującą epidemią COVID-19.  Wykonawca poinformował, że w przyszłym tygodniu z Ośrodka Geodezji otrzyma opatrzoną klauzulą Mapę do celów projektowych. W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

Opis prac projektowych:

 • trwa weryfikacja operatu geodezyjnego technicznego przez PODGiK;
 • opracowano operat wodnoprawny  w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • trwają prace geologiczne. Zgodnie z harmonogramem przewidziane były do 09.10.2020 r.
czwartek, 10/09/2020
Odbyła się pierwsza Rada Budowy.

W dniu 10.09.2020 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy w biurze Konsultanta  Nadzoru Inwestorskiego w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1 pokój 209.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych związanych z geodezyjnymi pracami terenowymi i aktualizacją mapy do celów projektowych, która w najbliższym czasie powinna zostać oklauzulowana. Ponadto Wykonawca wystąpił o warunki przebudowy sieci do gestorów oraz opracowano mapę terenu.

poniedziałek, 01/09/2020

Otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego.

W dniu 01/09/2020 otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego pod adresem:

ul. Hauke Bosaka 1 (II piętro)
25-217 Kielce

Biuro jest czynne ponpt. w godzinach 8:0016:00.