Zakres robót

Zakres inwestycji

Budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,569 km o 2 pasach ruchu szerokości po 3,5 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości min. 1,5 m, w tym obustronne opaski bitumiczne o szer. po 0,70 m.

Ponadto w ramach zadania zostanie wykonana:

 • budowa skrzyżowania typu rondo wraz z przebudową istniejącej DK9 na długości 0,209 km;
 • rozbudowa węzła „Brezelia” typu C – budowa łącznicy o długości 0,131 km, wraz ze skrzyżowaniem typu rondo w ciągu obwodnicy;
 • budowa 3 obiektów inżynierskich w ciągu DK9, w tym: most drogowy nad ciekiem wodnym – 2 szt., wiadukt drogowy nad drogą powiatową – 1 szt. oraz 3 obiektów/ mostów w ciągu dróg dojazdowych;
 • przebudowa/przełożenie istniejących dróg powiatowych i gminnych;
 • budowa dróg dojazdowych;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • budowa elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego;
 • budowa systemu odwodnienia drogi;
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • budowa punktu do ważenia pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego;
 • wykonanie prac związanych z poprawą rozwiązań wpływających na BRD w ciągu ulic miejskich o dł. 3,3 km itd.

Na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.
Ponadto omówiono sprawy związanie z liniami rozgraniczającymi w rejonie węzła Brezelia (przejąć do działki drogi krajowej i rondo przy drodze krajowej).

Zaproponowano, aby stacja pogoda, która zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym powinna znajdować się przy obiekcie M1 została zlokalizowana przy obiekcie M2 ze względu na łatwiejszy dostęp do zasilania.

Obiekty inżynierskie

Budowa 3 obiektów inżynierskich w ciągu DK9, w tym: most drogowy nad ciekiem wodnym – 2 szt., wiadukt drogowy nad drogą powiatową – 1 szt. oraz 3 obiektów/ mostów w ciągu dróg dojazdowych.

Węzły

Rozbudowa węzła „Brezelia” typu C – budowa łącznicy o długości 0,131 km, wraz ze skrzyżowaniem typu rondo w ciągu obwodnicy.