Aktualności

piątek, 06/11/2020
Odbyła się trzecia Rada Budowy.

W dniu 06.11.2020 roku odbyła się online trzecia Rada Budowy.

Prace projektowe są prowadzone z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę.
Wykonawca poinformował, iż:

 • pod koniec października uzyskał klauzulę do Mapy do Celów Projektowych;
 • opracowano operat wodnoprawny – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • opracowano planszę na Naradę Koordynacyjną – w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski.

Na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umowny.
Ponadto omówiono sprawy związanie z liniami rozgraniczającymi w rejonie węzła Brezelia (przejąć do działki drogi krajowej i rondo przy drodze krajowej).

Zaproponowano, aby stacja pogoda, która zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym powinna znajdować się przy obiekcie M1 została zlokalizowana przy obiekcie M2 ze względu na łatwiejszy dostęp do zasilania.

czwartek, 08/10/2020

Odbyła się druga Rada Budowy.

W dniu 08.10.2020 roku odbyła się druga Rada Budowy w formie wideokonferencji, z uwagi na obostrzenia związane panującą epidemią COVID-19. Okoliczność ta wpływa na zmiany w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzje Rządu ograniczające pracę placówek opiekuńczo oświatowych oraz epidemia koronawirusa, mają bardzo duży wpływ na dostępność personelu, usług i innych dóbr. Prace projektowe są prowadzone z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę. Wykonawca poinformował, że w przyszłym tygodniu z Ośrodka Geodezji otrzyma opatrzoną klauzulą Mapę do celów projektowych. W opinii Konsultanta na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia realizacji kontraktu zgodnie z terminem umownym.

Opis prac projektowych:

 • trwa weryfikacja operatu geodezyjnego technicznego przez PODGiK;
 • opracowano operat wodnoprawny  w tym tygodniu dokumenty zostały przekazane do weryfikacji przez Nadzór Inwestorski;
 • warunek widoczności dla skrzyżowania drogi serwisowej znajdujący się przy przyczółku obiektu mostowego został spełniony;
 • przy rozdziale pasa drogowego – linie rozgraniczające wewnętrzne – należy wziąć pod uwagę szerokość pasa drogowego oraz lokalizację urządzeń odwadniających, kanał technologiczny, wygrodzenia itp. – muszą znajdować się one w pasie drogowym Zamawiającego;
 • trwają prace geologiczne. Zgodnie z harmonogramem przewidziane były do 09.10.2020 r, ale ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, jeszcze się wydłużą najprawdopodobniej do wtorku przyszłego tygodnia.
czwartek, 10/09/2020
Odbyła się pierwsza Rada Budowy.

W dniu 10.09.2020 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy w biurze Konsultanta  Nadzoru Inwestorskiego w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1 pokój 209.

Wykonawca omówił zaawansowanie prac projektowych związanych z geodezyjnymi pracami terenowymi i aktualizacją mapy do celów projektowych, która w najbliższym czasie powinna zostać oklauzulowana. Ponadto Wykonawca wystąpił o warunki przebudowy sieci do gestorów oraz opracowano mapę terenu.

W przyszłym tygodniu Wykonawca zaplanował ukończenie etapu aktualizacji koncepcji projektowej i wprowadzenie zmian związanych z:

 • wymiarami obiektów mostowych zgodnych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
 • lokalizacją zbiornika i przebiegu drogi serwisowej związanej z wprowadzonymi zmianami prawnymi;
 • korektą łuków pionowych dróg serwisowych wynikającą z ostatnich zmian prawnych;
 • obniżeniem niwelety drogi między obiektami P1-M1, jako konsekwencja szczegółowych obliczeń hydrologicznych.
poniedziałek, 01/09/2020

Otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego.

W dniu 01/09/2020 otworzono biuro Konsultanta i Zamawiającego pod adresem:

ul. Hauke Bosaka 1 (II piętro)
25-217 Kielce

Biuro jest czynne ponpt. w godzinach 8:0016:00.

/ zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez GDDKiA oddział w Kielcach

/ konsultant (nadzór)

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno–Inżynierskie PROSTA–PROJEKT (Lider)

BIURO TERENOWE

ul. Żytnia 9

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

/ konsultant (nadzór)

Prokom Construction
Sp. z o.o. (Partner)

/ wykonawca

Fabe Polska Sp. z o.o. (Lider);
SP Sine Midas Stroy Sp. z o.o. (Partner)